Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu

19.04.2015 09:04

Poznanie Písma svätého je pre náš život veľmi dôležité. „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ (sv. Hieronym). Lenže v Písme sú veci, ktorým nerozumieme. Alebo si myslíme, že rozumieme, ale v skutočnosti si ich vysvetľujeme zle.

·       Typickým príkladom sú židia, ktorí nerozumeli tomu, že by Mesiáš mal trpieť. Postava Mesiáša podľa ich interpretácie Písma bola nezlučiteľná s utrpením.

 

V dnešnom Božom slove (3. veľkonočná nedeľa) čítame, že vzkriesený Ježiš dal učeníkom - ktorí boli deťmi svojho národa - porozumieť zmyslu Písma: „otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“.

 

Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus je ten, ktorý jediný môže dať porozumieť Písmu a jeho hlbokým duchovným pravdám.

·       Písmo sväté bolo totiž vnuknuté z Kristovho Ducha – bolo „inšpirované“ Duchom Svätým.

·       V jeho slovách preto treba hľadať tohto Ducha a s ním sa zjednotiť. A snažiť sa pri čítaní Písma nájsť ten istý zmysel, ktorý mal na mysli Kristov Duch, ktorý pri písaní posvätných textov inšpiroval jeho svätopiscov.

·       Z toho dôvodu prax Cirkvi každému, kto berie do rúk Sväté Písmo a chystá sa vniknúť do jeho posvätných textov, odporúča modlitbu k Duchu Svätému.

  • Skôr než začneme čítať slová Písma, máme sa s prosbou obrátiť na Ducha Svätého a prosiť Ježiša Krista, aby nám skrze svojho Ducha otvoril myseľ a dal porozumieť Písmu: „Pane Ježišu, otvor mi myseľ; daj nech počas čítania svätých slov Písma mi horí v srdci oheň Tvojho Ducha, aby som Tvoje slovo chápal a miloval a vo svojom živote potom aj uskutočňoval.“

 

My katolíci však pri čítaní a chápaní slov Písma máme tiež počúvať Ducha Svätého, ktorý hovorí skrze Cirkev a jej Učiteľský úrad. Duch zmŕtvychvstalého Krista je totiž prítomný v Cirkvi, v tomto svojom mystickom Tele. Ona je „svedkom“ Kristovým. Ona je verným tlmočníkom Slova, ktoré sa stalo telom. Jej Učiteľskému úradu je Duchom Kristovým prisľúbená neomylnosť pri vykladaní textov Písma.

·       V katolíckych vydaniach Písma sú preto na pomoc dávané „vysvetlivky“; bývajú pod čiarou. Aby aj v teológii neškolený človek mal po ruke pomôcku k lepšiemu porozumeniu Božieho slova.

·       Určite k lepšiemu a istejšiemu chápaniu Písma, majú slúžiť i nedeľné (či každodenné) homílie/kázne. Aj ich zmyslom by malo byť vysvetľovanie zmyslu Písma a jeho aplikácie do života.

 

Slovo Božie prítomné v Písme je pre náš život veľmi dôležité – veď je to „list nebeského Otca svojim deťom“, v ktorom ich poúča o sebe, o nich a tajomstve celej ľudskej i božej existencie. Tento vzácny „list“ máme preto uchovávať so všetkou úctou a často si v ňom listovať a vnikať do jeho láskyplného posolstva. Nech nám v tom pomáha zmŕtvychvstalý Kristus a jeho Svätý Duch.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode