SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI

29.06.2015 15:35

Poznáme tie filmy, kde sa hľadajú dávne veci, majúce zázračnú moc. A často to bývajú veci slúžiace na náboženské účely (Svätý grál, Stratená Archa, Kod k rozlušteniu tajomstva Ježišovho života). Ľudia sa ich snažia za každú cenu získať, lebo veria, že ich urobia bohatými a silnými, a to napriek tomu, že oné veci sú strážené tajomnými silami a získať ich je nebezpečné.

 

Dnes na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla musíme „priznať“, že Cirkev ozaj vlastní a ukrýva vzácne a tajomné  poklady, ku ktorým sa nemôže hocikto dostať... Cirkev vlastní „posvätný meč“ i „Svätý grál“ a iné tajomné, vzácne veci. A tieto veci sú naozaj zamknuté, a kľúč k ním má iba „muž“ stojaci na čele tejto organizácie... Ale dosť mystifikácie...

 

Svätá Cirkev dnes s radosťou oslavuje apoštolské kniežatá – Petra a Pavla. Druhý z nich, Pavol, býva zobrazovaný s mečom. Čo snáď bol bojovníkom? Isto že bol! Vo svojom liste Timotejovi píše: „Dobrý boj som bojoval...“ (porov Tim 4, 6-8.17-18). Bol bojovníkom, ale ducha! Bojoval proti lži, proti povrchnosti, proti zbabelosti – skrátka proti všetkému, čo človeka degraduje, čo človeka ponižuje, čo v ňom ničí Boží obraz... Bol bojovníkom proti Zlému duchu, proti tomu chytrákovi, ktorý ľahko oklame a zmocní sa toho človeka, ktorý nepozná Kristovu pravdu. Kristova pravda, Božie slovo, ktorým Pavla obdaroval zmŕtvychvstalý Ježiš, to je onen posvätný meč, ktorý apoštol Pavol zanechal Cirkvi. Meč, ktorý Cirkev vlastní i stráži...

 

Apoštol Pavol tiež píše o „Svätom gráli“ (ak niekto ho tak chce menovať – Cirkev ho nazýva Eucharistia. Pavol píše: Odovzdal som vám, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal do svojich rúk kalich, dobrorečil a povedal: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku (porov. 1Kor 11, 23-25). Áno, toto je ten svätý kalich, ktorý daroval Cirkvi sám jej zakladateľ Ježiš Kristus. Kto sa ho „zmocní“ bude žiť naveky...

 

Vyššie sme povedali, že tieto vzácne veci sú pod zámkom, a že kľúč od nich vlastní jeden muž... Tým mužom, ktorý zamyká a odomyká poklady Cirkvi je Peter. Z úst samotného Ježiša apoštol Peter počul slová: „Tebe (Peter) dám kľúče od nebeského kráľovstva; (preto) čo zviažeš na zemi, bude zviazané i v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané i v nebi“ (Mt 16, 13-19).

 

Boh je poriadok, harmónia, súlad. Boh je láska, ktorej bytostnou súčasťou je poslušnosť, vzájomná podriadenosť, spoločenstvo osôb, ktorému sa prieči na nikom nezávislý individualizmus. Peter svojim kľúčom otvára len tomu, kto sa chce podobať Bohu! Nezávislý a pyšný duch nedostane prístup k svätému meču a k posvätnému kalichu. Spomeňte si na Ježišove slová „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. A nik nepozná Otca, iba Syn a ten, komu ho bude chcieť Syn zjaviť...“ (Mt 11, 25-27). Môžeme však v súvislosti s Petrom parafrázovať posledné Ježišove slová aj takto: „A nik nepozná Boha, iba ten, komu ho bude chcieť zjaviť Peter...“

 

Keď boli z Raja vyhnaní prví ľudia, Boh postavil pred bránu Raja anjela, ktorý strážil vstup dovnútra. Dôvod: „Aby sa nezmocnili stromu života" (Gn 3, 24). Strom života, Ježiš Kristus, zasadený uprostred Raja Cirkvi, je aj dnes chránený pred tými, ktorý by sa ho chceli zmocniť – t.j. pred tými, ktorí by svojvoľne chceli nakladať s jeho posolstvom, s jeho dedičstvom. Peter, pápež, mocou kľúčov, ktoré mu odovzdal Ježiš Kristus, chráni vstup k stromu života.

 

My sme dostali od Boha milosť mať prístup k stromu života, pravda, ak rešpektujeme Petra. Ovocie stromu je nesmrteľné. Poklady sú neoceniteľnej hodnoty...

 

Svätí apoštoli, Peter a Pavol, my vyznávame spolu s Vami, že Ježiš Kristus daroval ľuďom Cirkev, aby v nej našli strom života, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje naveky. Amen.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode